Budoko

45 tekstów – auto­rem jest Bu­doko.

Nau­czyłaś mnie cze­goś, z czym sa­ma nie pot­ra­fisz żyć. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 grudnia 2013, 23:22

Pal­ce sprag­nione opo­wieści, umysł sprag­niony his­to­rii, wyob­raźnia sprag­niona pracy. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 10 stycznia 2012, 20:33

W tych cza­sach nie sta­niesz się już władcą na po­ziomie Boga.
Chy­ba, że wy­każesz się od­po­wied­nią cha­ryzmą, by dzi­siej­si ludzie, o dzi­siej­szej wie­dzy i god­ności, wal­czy­li, by móc stać w tłumie wokół ciebie gdy ra­no będziesz korzys­tał z toale­ty i za­bija­li się za zaszczyt pod­tarcia ci tyłka. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 grudnia 2011, 20:57

Tak nap­rawdę, trud­nym jest mo­ment, kiedy nasze słowa, w których wy­rażamy praw­dzi­we uczu­cia, praw­dzi­wy żal i smu­tek, spo­tykają się z reakcją.
Bo tak nap­rawdę nie jest przy­jem­nym, kiedy spo­tykają się z praw­dzi­wymi wyrzu­tami su­mienia, praw­dzi­wym bólem, że postąpiło się źle.
To jest wręcz większy ciężar na ser­cu niż od­czu­cia pop­rzedzające wyznanie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 sierpnia 2011, 23:13

Życie można porównać do pływa­nia w spo­koj­nym je­zio­rze.
Można płynąć głośno, sa­mym wie­rzchem, wzburzając naj­więcej fal.
Można płynąć pod wodą, dzięki cze­mu długo nie będzie nas wi­dać ani słychać, ale zaw­sze trze­ba się [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 sierpnia 2011, 23:12

Kimże jes­tem dla Ciebie? Zlep­kiem li­ter, małym ob­razkiem. Więc dlacze­go pot­ra­fię wy­wołać w To­bie emocje? 

myśl
zebrała 8 fiszek • 17 maja 2011, 21:40

Nie boję się bólu, sa­mot­ności, śmier­ci, bo to część człowie­czeństwa. Boję się miłości, bo do te­go nikt nas nie przystosował. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 7 maja 2011, 21:15

Anioł, człowiek, de­mon... A każdy ta­ki sam skurwysyn. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 27 kwietnia 2011, 23:07

Dob­ry dowódca to ta­ki, który zag­rze­je lud do wal­ki krótkim zda­niem na­pisa­nym drob­ny­mi li­tera­mi gdzieś na murze czy małą czcionką na do­le ar­ty­kułu w gazecie. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 22 marca 2011, 21:55

- Kiedy już zaczniesz głas­kać czy pieścić ko­ta, rób to tak długo, aż on sam będzie miał dość.
- Ni­by dlaczego?
- A jak ty byś się czuł, gdy­by ktoś spra­wiał ci wielką przy­jem­ność, żeby po­tem nag­le przes­tać i so­bie gdzieś pójść? 

myśl
zebrała 16 fiszek • 10 lutego 2011, 19:40
Budoko

Jedyną osobą, która nigdy cię nie opuści, jest twój największy wróg.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Budoko

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność